Preloader

רגע, מתעדכנים ...

image

קואליציה מקדמת אמנה למען חיות הבר

אמנת חיות הבר

כדי שהן לא יישארו רק בפינות חי ובסרטי טבע ישנים

השטחים הטבעיים בישראל ובעולם הולכים ומצטמצמים, מעברים נחסמים, בניה וסלילת כבישים, ציד לא חוקי, הדברה בשטחי חקלאות – עתידן של חיות הבר לא נראה מזהיר במיוחד.
הסיבות העיקריות לכך הן הרס וקיטוע של שטחי המחייה הטבעיים, שינויי האקלים וציד. המצב בארץ חמור במיוחד עקב צפיפות האוכלוסיה, חוסר אכיפה וסדרי עדיפות של ברמה הארצית והמקומית. חיות בר רבות מגיעות מחוסר ברירה לסביבה עירונית.

האמנה לשמירה על חיות הבר היא פרי עבודה של "הקואליצה למען חיות הבר" – יוזמה של הארגון "חיים וסביבה" התומכים בשיתופי פעולה בין ארגוניים. בחודש מרץ 2023, 18 ארגוני סביבה כבר חתמו על "אמנת חיות הבר" הישראלית.

לא ניתן להוסיף הערות

Uploading