Preloader

רגע, מתעדכנים ...

company profile image

העמותה למען חיות משק, חי-משק

פעילות לשיפור רווחת חיות המשק

מידע כללי

 


                                                           העמותה למען חיות משק, חי-משק

                                          03-9516230, info@hai-meshek.org.il, www.hai-meshek.org.il

 

 

מטרות,פעולות והצלחות

העמותה למען חיות משק,חי-משק הוקמה בשנת 1995 במטרה לשפר את הרווחה של חיות המשק. מאז הקמתה הביאההעמותה לשינויים מרחיקי לכת ולאורך שנים רבות בתנאי חייהן של מיליוני חיות משקבישראל ובמזעור הסבל בהמתתן.

מטרותהעמותה

1.למנוע - או  לפחות  לצמצם את הסבל הנגרם  לחיות המשק, תוך לקיחה בחשבון את צרכי המגדלים.

2.לחנך ילדים ונוער  שלבעלי חיים,  כולל חיות המשק,  יש זכויות בסיסיות - ויש לנו  אחריות כלפיהם.

הצלחות בשיפור הרווחהשל חיות המשק

שחרור תרנגולות מכלוביםללולי חופש: בשנת 1999 הוכתרה בהצלחה פעילות העמותה מול משרד החקלאות, להכנסתמוצר חדש לשוק- ביצי חופש מתרנגולות בלולי חופש.

בשנת 2020 אישרה וועדתהכלכלה של הכנסת, לראשונה בתולדותיה, הקמת 80 לולי חופש חדשים.

איסור פיטום אווזים: העמותה ערכה מחקר עלפיטום אווזים בארץ ובעולם ולאחר מכן, במסגרת "נח"- ארגון הגג של עמותותלמען בעלי חיים, פעלה בכנסת ובבג"ץ והביאה להפסקת הפיטום של 400,000 אווזיםבשנה.

הובלת מטילות לשחיטה: פיתוח של העמותה הביאלהפסקת הייסורים הקשים בהובלת 4,500,000 תרנגולות מטילות למשחטות, מדי שנה.

המתת אפרוחים זכרים: העמותה הביאה להפסקתהאכזריות בהמתת 4,000,000 אפרוחים אלה.

עגל חלב: המחקר שערכה העמותהבנושא שימש את הועדה של משרד החקלאות, שהביאה לשינויים משמעותיים מאוד בהחזקהובהזנה של עגלים אלה.

פעילות שוטפת

חינוך:הפעילות החינוכית שמובילה העמותה מכשירה דור חדש של מנהיגות דמוקרטית.כמו כן מאפשרת לכל תלמידי בית הספר לתת ביטוי לרגשי החמלה שמקננים בכל אחד ואחד,נוסף לרכישת כלים לחיים.

צרכנות המבטאת אכפתיותלבעלי חיים: מעבר לביצי חופש, אפילו חלקי, הינו צעד ראשון של אכפתיות למצבןהקשה של חיות המשק, צעד שכל אדם יכול לעשות ללא ויתור על הרגלי האכילה שלו.

למען הצרכנים: העמותה מפקחת על לוליחופש ובכך מבטיחה אמינות השיווק של ביצי חופש ומניעת  אפשרות של הונאת הציבור.

שיפורים יסודיים ולאורךזמן: השיפורים שמובילה העמותה משנים מן היסוד את הרווחה של כל בעליהחיים בנושא המסוים ולאורך שנים.

שיתוף עם משרדי הממשלה: העמותה משתפת פעולה עםמשרדי החקלאות, החינוך והגנת הסביבה.

הפעילות בשנים האחרונות:

1. ביטול ההנשרה (הרעבת תרנגולות): העמותהפנתה לשר החקלאות בבקשה להפסיק את ההנשרה. הוקמה וועדה, נציג העמותה פנה בכתבלחבריה והציג את הנושא בישיבה של הוועדה. הוועדה המליצה על

2. מעבר מכלובים ללוליחופש: העמותה מקדמת מתווה שיאפשר ללולנים להקים לולי חופש ללא צורךבמימון עצמי או של המדינה.

3. מניעת הוספה של 180,000 תרנגולות לכלובים, מדישנה

4. קידום תקנות החזקתמטילות בכל סוגי הלולים 

חוות דעת

Uploading